🎯📚พช.แพร่ ร่วมรับนโยบายฯ ปลัด มท. ตรวจเยี่ยมราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

🎯📚พช.แพร่ ร่วมรับนโยบายฯ ปลัด มท. ตรวจเยี่ยมราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

📙วันอังคารที่ 23 พฤคจิกายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน
📙นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการตรวจเยี่ยมส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 📙เพื่อให้ผู้บริหารได้ตรวจเยี่ยมและรับทราบข้อมูลสำคัญเพื่อขับเคลื่อนงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย ตลอดจนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในโอกาสที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยในครั้งนี้เป็นการตรวจเยี่ยมกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
📙โดยมีนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำเสนอกระบวนการทำงานของกรมการพัฒนาชุมชนตามภารกิจต่างๆ
📙ในการนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชน ร่วมรับฟังการมอบนโยบายฯ ดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแพร่
📙โดยประเด็นการมอบนโยบาย มุ่งเน้นที่การบูรณาการทำงานของหน่วยงาน ภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานต่างๆ เช่น การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล หรือ การขจัดความยากจนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยในภาคราชการ
📙นอกจากนี้ยังฝากข้อคิดไว้ว่า งานของพัฒนาชุมชนคือการพัฒนาคน ซึ่งคนที่ดีจะไปพัฒนาชุมชน จนถึงประเทศชาติให้ดีในอนาคต

📙การร่วมรับฟังการประชุมนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)