🎯🎯พช.แพร่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ปี 2565

🎯🎯พช.แพร่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ปี 2565

📙วันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
📙นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในการร่วมการประชุมฯ
📙เพื่อรับฟังการชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์
📙ในการนี้ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย
📙การประชุมนี้ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)