🍀🍀️จิตอาสาจังหวัดแพร่ พร้อมใจปล่อยปลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9🍀🍀

🍀🍀️จิตอาสาจังหวัดแพร่ พร้อมใจปล่อยปลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9🍀🍀
💛วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลอกรื้อและปล่อยพันธุ์ปลา ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าแดงใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่
💛โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จิตอาสาและประชาชน พร้อมใจกันแต่งกายชุดจิตอาสาและชุดสุภาพสีเหลือง เข้าร่วมกิจกรรม
💛นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยนายกฤษฎากรฌ์ กระเสาร์ ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผอ.กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางสาวสมใจ ทองจริง พัฒนาการอำเภอสอง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
💛ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาลอกรื้อวัชพืชบริเวณสระน้ำภายในศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง และมีการปล่อยพันธุ์ปลาลงในสระน้ำของศูนย์เรียนรู้ฯ
💛นายสมหวัง พ่วงบางโพ กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 และเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาให้ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 3 ตำบลแดนชุมพล อำเภอสองให้เป็นต้นแบบขยายผลสู่ชุมชนต่อไป
💛ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (โควิด – 19) อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)