🎯🎯พช.แพร่ร่วมลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ตั้งเป้ากระตุ้นยอดขาย OTOP ในปี 65🌈🌈

📙วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
📙นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานจัดงานแถลงข่าวผู้ว่าราชการจังหวัด ส่วนราชการจังหวัดพบสื่อมวลชนจังหวัดแพร่ และพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
📙นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด พร้อมใจกันแต่งกายชุดพื้นเมืองหม้อห้อมเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเชิญสื่อมวลชนเข้าร่วมบันทึกภาพการแถลงข่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนชาวแพร่ได้รับทราบนโยบายการบริหารงานของจังหวัดแพร่
📙ซึ่งจังหวัดแพร่มีแนวทางในการบริหารราชการโดยยึดหลักการบริหารราชการที่ธำรงรักษาไว้ ซึ่ง ชาติ ศาสนา และ พระมหากษัตริย์ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 12 เป้าหมายร่วม (12 ตัวชี้วัดหลัก)ได้แก่
1)จังหวัดคุณธรรม และการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ
2)การบริหารภาครัฐทันสมัย สะดวก
3)สิ่งแวดล้อมดี ป่าสมบูรณ์
4)จังหวัดสะอาด
5)เมืองสุขภาวะทุกช่วงวัย
6)เมืองเก่าแพร่และส่งเสริมท่องเที่ยว
7)เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย ผลเมืองดี
8)เศรษฐกิจสร้างสรรค์
9)การศึกษาและพัฒนากำลังแรงงาน มีคุณภาพ
10)การแก้ปัญหาปากท้อง ลดยากจน ดำรงชีพพอเพียง
11)การพัฒนาน้ำอุปโภค บริโภค และการเกษตร ทั้งระบบ
12)การบริหารจัดการแก้ไขสาธารณภัยและโรคอุบัติใหม่
📙นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ รับผิดชอบตัวชี้วัดหลักที่ 8 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวอธิบายรายละเอียดว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนมีภารกิจหลักในการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดยในปีพ.ศ. 2565 มีเป้าหมายในการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ผู้ประกอบการ sme ตัวชี้วัดย่อย 4 ตัว ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
1.รายได้จากการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ otop เพิ่มขึ้น
2.ร้อยละของผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพิ่มขึ้น
3.ร้อยละการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้น
4.การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทำให้สถานประกอบการจังหวัดแพร่ เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น
ซึ่งทั้ง 4 ตัวชี้วัด จะทำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับประชาชนชาวแพร่ ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบจากโควิด-19🌟✨🌟
📙ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)