🌼พช.แพร่ รับมอบนโยบายนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ Video Conference💫

🌼พช.แพร่ รับมอบนโยบายนายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ Video Conference💫
📕วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสมคิด จันทมฤก อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2565 ให้กับข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ทั้งประเทศ ถ่ายทอดสดจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านระบบ Video Conference และ TV พช.
📕มอบหลักการทำงาน “เรียบง่ายได้สาระ ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด” ซึ่งวาระกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2565 มีเป้าหมาย 3 ประการ ประกอบด้วย 1) หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีอาชีพ มีรายได้ และมีความสุข 2) รายได้เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 3) กองทุนชุมชนมีธรรมาภิบาล นำไปสู่วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565”
📕โดยยึดหลักการขับเคลื่อนงาน 4 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1.บริหารฐานข้อมูล 2.ปฏิบัติการขจัดความยากจนและสร้างรายได้ 3.ปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน 4.สนองงานสถาบันหลักของชาติ
📕นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายดังกล่าวและพร้อมนำนโยบายไปสู่การปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อ “สร้างสรรค์ชุมชน สร้างคน สร้างชาติ”

🌟🌟🌟
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)