🌟🌟จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ปัญหาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ🌟🌟

🌟🌟จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาและแก้ปัญหาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ🌟🌟
🌟วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
🌟นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ รับมอบนโยบายสำคัญเพื่อนำมาใช้ในจังหวัดแพร่
🌟โดยมีประเด็นสำคัญในการมอบนโยบาย ได้แก่
1) การบริหารราชการแผ่นดิน การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและปฎิรูปประเทศ , การบริหารราชการแผ่นดินโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2) การขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่านกลไกคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)
3) มาตรการสถานการณ์อุทกภัยในประเทศ การฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย
4) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
5) การป้องกันและแก้ไขสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
🌟นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รับมอบนโยบายเพื่อถ่ายทอดให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ซึ่งพัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ ในคณะกรรมการบริหารศูนย์อํานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (คจพ.จ.)
🌟ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้จัดประชุมแบบ new normal พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 
🌟🌟🌟
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)