✊🏻✊🏻✊🏻พช.แพร่ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 1 ใน 76 แห่ง พร้อมกันทั่วประเทศ ✨✨✨

✊🏻✊🏻✊🏻พช.แพร่ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน 1 ใน 76 แห่ง พร้อมกันทั่วประเทศ ✨✨✨
💛วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น.
💛นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565
💛มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน
💛ถ่ายทอดสดพิธีเปิดจากส่วนกลาง ณ ห้องประชุม 3003 ชั้น 3 กรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting รับชมพร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 76 แห่ง ซึ่งจังหวัดแพร่มีศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่
💛นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่คำมีศรีภูมิ ม.4 ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
💛โดยมีนายอาทิตย์ อินต๊ะเสาร์ ผู้ใหญ่บ้านศรีภูมิ ม.4 ต.แม่คำมี ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์
💛กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมพิธี จำนวน 50 คน ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ ภาคีพัฒนาชุมชน กลุ่มองค์กร ผู้นำชุมชน ผู้นำศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ม.4 ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่
💛เวลา 13.45 น. หลังจากรับชมพิธีเปิดของส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว นายสมหวัง พ่วงบางโพ ประธานในพิธี เริ่มพิธีเปิดในส่วนภูมิภาค ทำความเคารพพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เปิดกรวย และถวายความเคารพ
💛จากนั้นประธานกล่าวเปิด “ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน” และทำพิธีเปิดป้าย พร้อมนำแขกผู้มีเกียรติเดินเยี่ยมชมศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เป็นอันเสร็จพิธี
💛นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาในครั้งนี้ จะเป็นการเสริมสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน สร้างการรับรู้แก่ประชาชนทั่วไป และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ในการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นทุกๆด้าน
💛ทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ถือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)