🌻 พช.แพร่ ให้การต้อนรับ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่) เดือนกันยายน 2564

🌻 พช.แพร่ ให้การต้อนรับ นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่) เดือนกันยายน 2564
📕 วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 15.30 น. ณ พื้นที่ตำบลต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่
📕 นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 16 ลงพื้นที่ ตรวจติดตามผล การดำเนินงาน โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” พร้อมตรวจเยี่ยมการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบระดับตำบล (CLM) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ในพื้นที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้…
📕 นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ และร่วมติดตามดังกล่าว ทั้งนี้ มี พัฒนาการอำเภอลอง ให้การต้อนรับอำนวยความสะดวกในการเยี่ยมชม แปลง ดังกล่าว
📕 ในการนี้ ท่านผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ขอให้พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร ที่ทำงานในพื้นที่ ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ด้วยความเอาใจใส่ วิริยะ อุตสาหะ นำหลักการพัฒนาชุมชนมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับสภาพภูมิสังคม และภูมิประเทศ และขอให้ดำเนินการ ดังนี้
1) ศึกษาองค์ความรู้และหลักทฤษฎี ขององค์ในหลวงรัชการที่ 9 ในการนำหลักคำสอนมาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ เพื่อเป็นการสืบสาน รักษา และต่อยอดสู่ชุมชน
2) ให้บูรณการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้ง 7 ภาคีเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินงานในพื้นที่บรรลุผล
3) ให้ความสำคัญกับการสื่อสาร เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง บนฐานข้อมูลที่เพียงพอ พร้อมทั้งให้สนับสนุนการดำเนินงานของ นพต. ในพื้นที่ ตลอดทั้งการประชาสัมพันธ์งานของกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
4) ให้ยึดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด คำนึงถึงความถูกต้อง และประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับ เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ
📕 การเยี่ยมชมกิจกรรมดังกล่าวฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)