🌻 พช.แพร่ โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนติดตามเร่งรัดการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค. ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

🌻 พช.แพร่ โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนติดตามเร่งรัดการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค. ปี 2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
📕 วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอหนองม่วงไข่ และ เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
📕 นายสุสัง ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
📕นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามเร่งรัดการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค. และการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญกรมการพัฒนาชุมชน
📕ทั้งนี้ นางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมประชุมติดตามฯในครั้งนี้
📕อำเภอหนองม่วงไข่มีเป้าหมายการจัดเก็บจปฐ. 5,326 ครัวเรือน และดำเนินการจัดเก็บพร้อมอัพโหลดแล้วคิดเป็น18.64%
📕โดยมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้
🔷️จัดทำแผนปฎิบัติการเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แยกเป็นรายตำบลเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จตามเป้าหมาย/ห้วงเวลา/ ข้อมูลถูกต้อง/ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🔷️เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกำหนด
📕 การติดตามฯดังกล่าว เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood

(Visited 1 times, 1 visits today)