🌹พช.แพร่ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนแบบ New Normal บ้านพระหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

🌹พช.แพร่ เปิดเส้นทางท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีชุมชนแบบ New Normal บ้านพระหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
📙วันที่ 11 กันยายน 2564 เวลา 16.00 ณ บ้านพระหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
📙นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานกล่าวเปิดหมู่บ้านชุมชนท่องเที่ยวแบบ New Normal ในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่
📙นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานฯ
📙ผู้ร่วมงานระดับจังหวัดประกอบด้วย รองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดแพร่ ท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่และส่วนราชการจังหวัด
📙ผู้ร่วมงานระดับอำเภอ ประกอบด้วย นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ และสื่อมวลชน
📙นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เยี่ยมชม
💐ฐานการเรียนรู้ที่ 1 ไหว้พระในวัดพระหลวง/ไหว้พระธาตุเนิ้ง/เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในวัดพระหลวง
💐ฐานการเรียนรู้ที่ 2 ฐานยาสมุนไพร
💐ฐานการเรียนรู้ที่ 3 ฐานข้าวแต๋น
💐ฐานการเรียนรู้ที่ 4 ฐานการทาสีไม้สัก
💐ฐานการเรียนรู้ที่ 5 ฐานการทอผ้า
📙ตามที่จังหวัดแพร่ ได้อนุมัติงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ กิจกรรม : พัฒนาต่อยอดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
📙บ้านพระหลวง หมู่ที่ 5 ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 32 หมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนการท่องเที่ยว สะท้อนวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมของชุมชน หรือโครงการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจนถึงปัจจุบัน และปีนี้ยังเป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อต่อยอดในกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวฯ อีกด้วย กิจกรรมในหมู่บ้านมีจุดเรียนรู้มากมายที่สามารถเรียนรู้ แบบ New Normal ของนักท่องเที่ยว
📙นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ได้ทำการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี รวมถึงการสร้างและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเป้าหมายให้มีประสิทธิภาพ มีการยกระดับผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวอย่างน้อย 4 ผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น และอบรมให้ทุกชุมชนเป้าหมายได้เรียนรู้ของการสร้างสื่อสร้างสรรค์ เพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น
📙การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด
#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)