🌻 พช.แพร่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting) เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา)

🌻 พช.แพร่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting) เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา)
📕 วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ชั้น4 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
📕 นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ (ZOOM Cloud Meeting) เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (จังหวัดเชียงราย แพร่ น่าน พะเยา)
📕นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ แนวทางการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชนในไตรมาส 4
📕นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงทิศทางการบริหารงานทรัพยากรบุคคลกรมการพัฒนาชุมชน
📕นายชัยทวัตน์ ดำศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชุมชน ผู้แทนศูนย์สารสนเทศ ชี้แจงการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
📕นายนิวัติ น้อยผาง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เน้นย้ำการบริหารการจัดเก็บข้อมูลให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย/ห้วงเวลา/ ข้อมูลถูกต้อง/ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
📕นายสุทธิพร สมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ ผู้แทนผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ชี้แจงทิศทางการบริหารงบประมาณ กิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2565
📕นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ ทุกกลุ่ม พัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
📕ทั้งนี้นายสุสังข์ ชุ่มมะโน มอบหมายให้นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน นำเสนอการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่
📕นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ให้แนวทางในการขับเคลื่อนงานของกรมการพัฒนาชุมชน ให้ประสบความสำเร็จดังนี้
🔶️Delivery Sciences
🔶️The Outward Mindset
🔶️The Bureaucracy
🔶️การน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
🔶️การทำงานเชิงบูรณาการ
🔶️การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
🔶️ความสุขขององค์กรควบคู่ครอบครัวอบอุ่น
🔶️พระบรมราชโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ร.10 อันได้แก่ ความรู้ในหลักวิชาที่ถูกต้อง แม่นยำ ลึกซึ้ง กว้างขวาง ความรู้ในการปฏิบัติบริหารงานตามภาระหน้าที่ และความรู้คิดวินิจฉัยที่ถูกต้องด้วยเหตุผล หลักวิชา และหลักธรรม
📕การประชุมฯดังกล่าว เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)