🌻 พช.แพร่ โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนติดตามเร่งรัดการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค. ปี2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

🌻 พช.แพร่ โดยกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนติดตามเร่งรัดการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค. ปี2564 ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

📕 วันที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 12.00 น.
ณ ที่ว่าการอำเภอลอง จังหวัดแพร่
📕 นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย นักวิชาการพัฒนาชุมชน ติดตามเร่งรัดการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค. และการขับเคลื่อนภารกิจที่สำคัญกรมการพัฒนาชุมชน
📕ทั้งนี้ นางสาวเสาวณีย์ เกียรติศิริถาวร พัฒนาการอำเภอลอง ร่วมประชุมติดตามฯในครั้งนี้
📕อำเภอลองมีเป้าหมายการจัดเก็บจปฐ. 14,377ครัวเรือน และดำเนินการจัดเก็บพร้อมอัพโหลดแล้วคิดเป็น18%
📕โดยมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้
🔶️จัดทำแผนปฎิบัติการเร่งรัดการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์แยกเป็นรายตำบลเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลแล้วเสร็จตามเป้าหมาย/ห้วงเวลา/ ข้อมูลถูกต้อง/ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
🔶️เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกำหนด
📕 การติดตามฯดังกล่าว เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#WorldSoilDay
#GlobalSoilPartnership
#UNFAO
#CDD
#SEPtoSDGs
#SDGforAll@Kmitl
#กรมการพัฒนาชุมชน
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)