🌻 พช.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที 1/2564

🌻 พช.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรรมการ พอ.สว.ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที 1/2564

📕 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
📕 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุม พอ.สว. ประจำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้…
📕 นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ
📕 วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการ พอ.สว. เพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการและเหรัญญิก และพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ พอ.สว. ประจำจังหวัดแพร่
📕 ทั้งนี้ การจัดการประชุมดังกล่าวฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)