🌻 พช.แพร่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย ภายใต้โครงการ “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่”

🌻 พช.แพร่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย ภายใต้โครงการ “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่”

📕 วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
📕 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย ภายใต้โครงการ “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่”
📕 นางอัมราพร มุ้งทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด, เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ และคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด/อำเภอ, องค์กรเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน, เครือข่าย OTOP จังหวัดแพร่, ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวฯ
📕 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย ภายใต้โครงการ “พระบารมีส่องหล้า ต่อยอดการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
🌻 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาของพระองค์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยได้มีอาชีพ และได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมเป็น “วันสตรีไทย” ของทุกปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยได้มีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถในการพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว
🌻 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาศักยภาพสตรี การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมขององค์กรสตรี
🌻 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเครือข่ายของสตรี และภาคีการพัฒนาในพื้นที่จังหวัดแพร่
🌻 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์สืบสานการสวนใส่ผ้าไทยให้เป็นเอกลักษณ์ของสตรี โดยเฉพาะการส่งเสริมการสวมใส่ “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”
🌻 เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่องค์กรสตรี และผู้ประกอบการ OTOP ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
📕 การจัดกิจกรรม..ประกอบด้วย…
🌻 การเสวนาในหัวข้อ “องค์กรสตรีกับการพัฒนาผ้าพื้นถิ่นจังหวัดแพร่” โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน, นางอัมราพร มุ้งทอง ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดแพร่, นายศักดิ์จิระ เวียงเก่า (อาจารย์ช้าง) ผู้เชี่ยวชาญด้านผืนผ้าแห่งเมืองแพร่ เจ้าของแบรนด์ บายศรี (BAISRI) และนางประภาพรรณ ศรีตรัย (ป้าเหงี่ยม) หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม้อห้อมทุ่งเจริญย้อมสีธรรมชาติ ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่
🌻 กิจกรรมประกวดผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดแพร่ จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ 1.ผ้าหม้อห้อม 2.ผ้าทอตีนจก 3.ผ้าชาติพันธุ์ 4.ผ้าบาติก 5.ผ้าปักมือ 6.ผ้ายกดอก และ 7.ผ้ามัดย้อม
🌻 กิจกรรมเดินแบบผ้าไทยของผู้นำสตรี และสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ทั้ง 8 อำเภอ
🌻 กิจกรรมประกวดน้ำดื่มสมุนไพรที่มีสรรพคุณต้านโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสตรีทั้ง 8 อำเภอ
🌻 ประกวดกิจกรรมรวมพลังขององค์กรสตรี แสดงประกอบบทเพลง ในหัวข้อ “พลังสตรีกับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)”
🌻 การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน และผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดแพร่ จำนวน 20 กลุ่ม
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า วันสตรีไทย ถือเป็นวันสำคัญของสตรี เพราะเปิดโอกาสให้สตรีไทยออกมาทำกิจกรรมร่วมกัน และจังหวัดแพร่ได้จัดกิจกรรมในวันนี้ เพราะเห็นความสำคัญที่ว่า ในปัจจุบันสตรีมีบทบาทมากขึ้น มีความสามารถทัดเทียมผู้ชาย เป็นที่ยอมรับจากสังคม จะเห็นได้จากหน่วยงานราชการและภาคเอกชนเริ่มมีสตรีเข้าไปมีบทบาทที่สำคัญ ในการบริหารชุมชน, ท้องถิ่น, จังหวัด และประเทศ จึงต้องมีการส่งเสริมสนับสนุน ให้ความรู้ และเพิ่มศักยภาพสตรี ให้เป็นสตรีในยุคปัจจุบันที่มีความรู้ความสามารถครบถ้วนทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการ การเป็นแม่ที่ดีของลูก เป็นภรรยาที่ดีของสามี พร้อมทั้งต้องก้าวทันกับยุคสมัย เทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
📕 ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)