🌻 พช.แพร่ จัดประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2564

🌻 พช.แพร่ จัดประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2564

📕 วันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ศาลากลาง จังหวัดแพร่
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2564
📕 ในการนี้ ได้มอบรางวัลสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่มีผลการส่งรายงานดีเด่น The Best Report Award ประจำเดือนมกรกฎาคม 2564 รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองม่วงไข่ การประชุมมีวาระสำคัญ ประกอบด้วย
🛑 สรุปผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 รูปแบบ วีดีทัศน์
🛑 การดำเนินการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่
🛑 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้า Premium ประเภทอาหารสู่สากล
🛑 การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสตรีไทย ประจำปี 2564 กำหนดจัดวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมแพร่นครา
🛑 แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรี
🛑 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
🛑 การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.)
🛑 การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช. 2ค. ปี2564
🛑 โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่
🛑 การจัดทำองค์ความรู้ KM
🛑 การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่
🛑 “โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อการพัฒนาและเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ตามรอยพระยุคลบาท (พิธีมอบเงินขวัญถุง)
📕 ทั้งนี้ การจัดการประชุมฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)