🌻 พช.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2564

🌻 พช.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2564

📕 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
📕 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2564
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม โดยก่อนวาระประชุม ได้กล่าวรายงานเพื่อมอบเกียรติบัตร กิจกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564 ดังนี้
🌻 ประเภทหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่…
– ชนะเลิศ บ้านลองลือบุญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
– รองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านแม่ขมิง หมู่ที่ 2 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
– รองชนะเลิศอันดับ 2 บ้านร่องกาศใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
🌻 ประเภทผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่…
– ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนชาย…. นายเศวต สันป่าเป้า อำเภอสอง จังหวัดแพร่
– ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนหญิง….นางจุฬาลักษณ์ ยาสุปิ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
🌻 ประเภทองค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่..
– กลุ่มบริหารจัดการน้ำบ้านแม่ขมิง หมู่ที่ 2 ตำบลสรอย อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
🌻 ประเภทศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่…
– ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลบ้านหนุน (ศอช.ต.บ้านหนุน) อำเภอสอง จังหวัดแพร่
🌻 ประเภทครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างตัวอย่างดีเด่นระดับจังหวัด ได้แก่…
– นางธนารักษ์ เข็มเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
📕 โดยจังหวัดแพร่ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรม การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นจังหวัดแพร่ ประจำปี 2564) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรรหาและคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ดีเด่นระดับจังหวัด และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด รวมถึงครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างระดับภาค ประจำปี 2564 เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นตัวอย่างในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ที่เกิดผลเป็นรูปธรรม
📕 ทั้งนี้ การจัดการประชุมดังกล่าวฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)