🌻 พช.แพร่ เตรียมพร้อมโครงการ “แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19”

🌻 พช.แพร่ เตรียมพร้อมโครงการ “แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19”

📕 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 12.30 ณ วัดบ้านถิ่นใน ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
📕 นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง วิไลย์ ไพบูลย์ รกน.ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน รับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก จาก…
📕 นายภาสกร หม้อกรอง ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดแพร่ จำนวน1,000 ซอง
เพื่อมอบให้ครัวเรือนยากจน/ผู้ด้อยโอกาส /กลุ่มเปราะบางในโครงการ “แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19”
📕 โครงการ “แก้จน พัฒนาคนทุกช่วงวัย บรรเทาภัยโควิด-19” ปี 2564 มีวัตถุประสงค์ เพื่อ(1)เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (2)เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่ตกเกณฑ์ในระบบและไม่ตกเกณฑ์ในระบบการพัฒนาคนแบบชี้เป้า TPMAP ได้บรรเทาความเดือดร้อน และมีเมล็ดพันธุ์ผัก อุปกรณ์ เพื่อปลูกผักในครัวเรือนสร้างความมั่นคงทางอาหาร (3) เพื่อส่งเสริมและสร้างความต่อเนื่องของการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารทุกครัวเรือน (4) เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้ครัวเรือนเกิดแบ่งปันเกื้อกูลของคนในชุมชน และ (5)เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายงานพัฒนาชุมชนในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
📕 โดยจะมีการมอบสิ่งของ ดังนี้
🌻 ถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด
🌻 หน้ากากผ้า 600 ชิ้น
🌻 เมล็ดพันธุ์ผัก 327 ชุด
🌻 เสียมขุดดิน 100 เล่ม
🌻 อาหาร 600 กล่อง
🌻 น้ำกระชายน้ำผึ้งมะนาว 200 ขวด
📕 กำหนดจัดกิจกรรม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (บริเวณเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่)

#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)