🌻 พช.แพร่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2564

🌻 พช.แพร่ จัดประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2564

📕 วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
📕 นางอนันท์พร กฤษดาฐิติเศรษฐ์ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 8/2564
📕 ว่าที่ร้อยตรีหญิงวิไลย์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชน และคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม
📕 การประชุมได้มีการสรุปผลการอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 196 โครงการ เป็นเงิน 17,000, 000 บาท แบ่งเป็น
🌻 เงินอุดหนุน จำนวน 44 โครงการ เป็นเงิน 2,000,000 บาท
🌻 เงินทุนหมุนเวียน จำนวน 152 โครงการ เป็นเงิน 15,000,000 บาท
📕 การวางแผนการติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งสิ้น 8 อำเภอ ในห้วงเดือนสิงหาคม 2564 ( ระหว่างวันที่ 4-23 สิงหาคม 2564)
📕 การพิจารณาราคากลาง วัสดุอุปกรณ์/วัตถุดิบต่างๆ ในการเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
📕 ทั้งนี้ การจัดการประชุมฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)