🌻 พช.แพร่ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดแพร่

🌻 พช.แพร่ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต จังหวัดแพร่

📕 วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบ (ตำบลแม่คำมี) อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้…
📕 นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอ ติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาตำบลสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
📕 ได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน การวิเคราะห์ข้อมูล Community Informations Radar Analysis : CIA) การพัฒนาคุณภาพชีวิต จากกิจกรรมโครงการ ที่ผ่านเครื่องมือ CIA ในการจัดทำโครงการที่สนับสนุนแก้ปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับตำบล โดยได้
🔶️ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพ จำนวน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทำน้ำพริกลาบ ม.9 และการทำผ้ามัดย้อม ม. 2 ตำบลแม่คำมี เป็นกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลแม่คำมี, งบพัฒนาจังหวัด และงบกรมการพัฒนาชุมชน ในการพัฒนาด้านอาชีพให้ชุมชนมีรายได้
🔶️ติดตามครัวเรือนต้นแบบนายประเสริฐ อุดธรรมใจ ผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลแม่คำมี
🔶️ติดตามเยี่ยมชมศูนย์สารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต เยี่ยมชมกิจกรรมการใช้ประโยชน์ และการบริหารในรูปแบบของคณะกรรมการศูนย์ฯ โดยมีกำนันเป็นประธาน และได้เยี่ยมชมแปลงผักสาธิตของตำบลสารสนเทศเพื่อเป็นฐานในการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักให้ครัวเรือนในตำบลแม่คำมี นำไปขยายพันธุ์ สร้างความมั่งคงทางอาหาร ต่อไป
📕 ทั้งนี้ ได้ทำการถ่ายทำวิดิทัศน์เพื่อนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานตำบลสารสนเทศต้นแบบ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับรู้ ผ่านช่องทางต่างๆ ต่อไป
📕การติดตามฯ เน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)อย่างเคร่งครัด

#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)