🌻 พช.แพร่ ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา”

🌻 พช.แพร่ ติดตามการดำเนินงาน “โคก หนอง นา”

📕 วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น และ พื้นที่ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้..
📕 นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ติดตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์ “โคก หนอง นา”
📕 โดยมี นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำภอสูงเม่น และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่นร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานดังกล่าวฯ
📕 โดยได้ติดตามครัวเรือนของนายไพรัช ปลอดโปร่ง ซึ่งมีเนื้อที่ในการดำเนินงาน จำนวน 3 ไร่ (งบเงินกู้) โดยครัวเรือนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้เป็นต้นแบบของตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้ครัวเรือน หรือชุมชนอื่นๆได้นำไปขยายผลสร้างภูมิคุ้มกันและการพึ่งตนเองของครัวเรือนเกิดอาชีพ รายได้ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากสู่ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ขณะนี้ได้ดำเนินการแล้ว 60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่

#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)