🌻 พช.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2564

🌻 พช.แพร่ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2564

📕 วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่
📕 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 4/2564
📕 นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุม ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ วาระเพื่อทราบโดยการรายงาน ได้รายงานผลการทอดผ้าป่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
⏩เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง แยกเป็น
♦️เงินสดรับบริจาค 259,393บาท
♦️เงินโอน ณ 19เมษายน 2564 จำนวน76,600 บาท
♦️หักค่าใช้จ่าย 22,930 บาท
⏩รวมเงินรายได้จากการทอดผ้าป่าฯ หลังหักค่าใช้จ่าย จำนวน 313,073 บาท
📕 ทั้งนี้ การจัดการประชุมฯ เน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)