พช.แพร่ ประชุมติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

🌻 พช.แพร่ ประชุมติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนและโครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 🌻
📕 วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่
📕 นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน และ
📕 นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนพร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ได้ติดตามการดำเนินงานอำเภอฯ 4 ประเด็นหลัก
📕 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา”
📌ให้เร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายให้ทันตามห้วงระยะเวลาและเป็นไปตามระเบียบ
📕 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง
📌ให้ขับเคลื่อนต่อเนื่องด้วยกระบวนการ 1.สร้างพลังชุมชน 2.ใช้พลังชุมชน และ 3.ความต่อเนื่องคือพลัง โดยผู้นำ15 คนเป็นกลไกหลักการขับเคลื่อนฯ
📕 ตำบลสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
📌ให้ประชุมคณะทำงานระดับตำบลอย่างต่อเนื่องโดยนำโปรแกรมCIAมาวิเคราะห์เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมในระดับตำบลให้เป็นรูปธรรม
📕 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดแพร่
📌ให้เบิกจ่ายตามห้วงระยะเวลาและตามระเบียบ
#เมืองแพร่เมืองงาม
#ChangeForGood
📸 ทีมงานสารสนเทศฯ // สพจ.แพร่ //รายงาน 📱📲

(Visited 1 times, 1 visits today)