ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 จังหวัดแพร่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด เพื่อเตรียมการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2564 จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จำนวนทั้งสิ้น 135,900 บาท
📌โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ส่งเสริม พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เขตเทศบาลในการเตรียมรับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2564
2. พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2563 ให้มีความเข้มแข็ง และสามารถดำเนินกิจกรรมตามแนวทางกระบวนการกองทุนแม่ 10 ขั้นตอนได้อย่างต่อเนื่อง
3.พัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีศักยภาพ ยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
4.พัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อำเภอ ให้เกิดความเข้มแข็ง และขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในรูปแบบเครือข่ายการทำงานระดับจังหวัดและอำเภอ
5. สนับสนุนผู้ประสานงาน/บุคคลภายนอก ทำหน้าที่ประสานงานกับภาคีในการทำงานเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน
🛑 เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดแพร่ ได้กำหนดแผนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 5 กิจกรรม กำหนดดำเนินการระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – กันยายน 2564 ได้แก่
1. การส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เขตเทศบาล
2. พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2563
3. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
4. การพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อำเภอ
5. การสนับสนุนค่าตอบแทนผู้ประสานงาน/บุคลากรภายนอกทำหน้าที่ในการประสานงานกับภาคีในการทำงานกับชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)