จังหวัดแพร่จัดประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมทอดผ้าป่าหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ชั้น 2 อำเภอเมืองแพร่ โดยมีนายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ ทำหน้าที่เลขานุการ นางณัฐยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เพื่อหารือเตรียมความพร้อมกิจกรรมทอดผ้าป่า หารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 จังหวัดแพร่
🛑กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2522 โดยกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องเร่งรัดพัฒนาเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปี แต่การดำเนินงานดังกล่าวยังขาดแคลนเงินทุนดำเนินงาน จึงได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท” ขึ้น เพื่อรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินจากผู้มีจิตศรัทธานำมาช่วยเหลือเด็กยากจนในชนบทห่างไกลได้มีโอกาสเข้าถึงการอบรมเลี้ยงดูอย่างถูกต้องเหมาะสม ต่อมาวันที่ 17 ธันวาคม 2536 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ และพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
🛑ทั้งนี้ ในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปีกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชน กำหนดให้ทุกจังหวัด จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
🛑 คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดแพร่ มีมติให้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564 ขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2564 ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่
🛑และมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯ ดำเนินการดังนี้
1. นำเข้าที่ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาทั่วไป
2. จัดพิมพ์ฎีกาผ้าป่า จำนวน 5,000 ซอง
3. ขอความอนุเคราะห์สถานีวิทยุ และสื่อในพื้นที่
4.เพิ่มจุดตั้งตู้ขอรับบริจาคเพิ่มเติมในวัดและศูนย์การค้าต่างๆในพื้นที่จังหวัดด้วย

(Visited 1 times, 1 visits today)