พช.แพร่ รับฟังประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม War room ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ “ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล”ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference)
นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุนการบริหารงานพัฒนาชุมชนและ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมโดยมีประเด็นเน้นย้ำ ดังนี้
📢1.การดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฏีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
📢2.การดำเนินการทุกกิจกรรมต้องเป็นไปตามลำดับขั้นตอน
📢3.การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้
📢4.ทุกกิจกรรมให้สร้างความรู้ ความเข้าใจกับครัวเรือน และติดตามให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
📢5.นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ให้ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานฯและสนับสนุนนำองค์ความรู้ไปสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง
📢6.เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ 7 ภาคส่วน เพื่อการบูรณาการทำงานสร้างความมั่นคง ยั่งยืนให้กับชุมชน

(Visited 1 times, 1 visits today)