ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.)

วันที่ 13 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเครือข่ายคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับจังหวัด (ศอช.จ.) ได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ในการสร้างสัมมาชีพชุมชนที่เชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด รวมทั้งขับเคลื่อนกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลสร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับพื้นที่

(Visited 1 times, 1 visits today)