สรุปยอดผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จังหวัดแพร่

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 จังหวัดแพร่ สรุปผลจำนวนผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” พื้นที่ดำเนินการของจังหวัดแพร่ 7 อำเภอ อัตราจ้างงานรวม 72 ราย จำนวนผู้สมัครรวม 308 ราย คิดเป็นร้อยละ 427.78
(Visited 1 times, 1 visits today)