ประชุมขับเคลื่อนโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ปี 2564 (ไม่ใช้งบราชการ) 

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. นายวีรกานต์ บุญตัน ผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนโครงการ “หนาวนี้ คนแพร่ ปันสุข” ปี 2564 ซึ่งเป็นโครงการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ริเริ่มดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของครัวเรือนยากจน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่มฯ และพัฒนาการอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางเพิ่มเติมในการช่วยเหลือ และสนับสนุนแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ปี 2564 จำนวน 488 ครัวเรือน แยกเป็นครัวเรือนที่ขอรับเครื่องอุปโภค บริโภคและของใช้ที่จำเป็น จำนวน 480 ครัวเรือน ครัวเรือนที่ขอสนับสนุนการก่อสร้างห้องน้ำ จำนวน 7 ครัวเรือน และขอรับการสนับสนุนการซ่อมแซมบ้าน จำนวน 1 ครัวเรือน โดยมีกำหนดดำเนินการออกช่วยเหลือ จุดแรกในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ที่อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 📢📢

 

(Visited 1 times, 1 visits today)