ประชุมรับฟังการชี้แจงเรื่องการขออนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

วันที่ 16 ตุลาคม  2563 นางศลิษา  ม่วงใหม่  พัฒนาการจังหวัดแพร่  ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงเรื่องการขออนุญาตดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมตามบัญชีแนบท้ายพระราชกำหนด ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 โดยมีนายณัฐธพันธ์  ม่วงมูล นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ผู้แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่  เป็นผู้ชี้แจงทำความเข้าใจในการดำเนินการพิจารณาตามแนวทางการดำเนินการของ ส.ป.ก.เพื่อพิจารณาคัดกรองข้อมูลเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)