คัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการ “สตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย” จังหวัดแพร่ 

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ศาลากลางจังหวัดแพร่ นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานคณะกรรมการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย จังหวัดแพร่ ดำเนินการพิจารณากิจกรรมการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว ตามโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย จังหวัดแพร่ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
1) ครัวเรือนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต้นแบบด้านการปลูกผักสวนครัว
2) คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลต้นแบบ
3) คลิปวิดีโอการปลูกผักสวนครัวต้นแบบ

กรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้กำหนดดำเนินงานโครงการสตรีแบ่งปันรัก ปลูกพืชผักปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารสะอาด ปลอดภัย ลดรายจ่ายในการดำรงชีวิต ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลและแบ่งปันพืชผักสวนครัวร่วมกันจากครัวเรือนสู่ครัวชุมชน และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินการระหว่างเดือนเมษายน – กันยายน 2563 โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย
1) สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จำนวน 13,706,037 คน
2) อาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 76 จังหวัด 878 อำเภอ

(Visited 1 times, 1 visits today)