ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2563 พิจารณาเปลี่ยนประเภทงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ ในการนี้ นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนประเภทงบประมาณรายจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของเกษตรจังหวัดแพร่ และการบริหารจัดการและการโอนทรัพย์สินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการรประจำปีของจังหวัด

 

(Visited 1 times, 1 visits today)