ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

วันที่ 16 กันยายน 2563 นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางณัฐธยาน์ โปธิมา ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน และคณะทำงาน ลงพื้นที่อำเภอหนองม่วงไข่ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ที่ทำการกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้า หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งแค้ว และที่ทำการกลุ่มแปรรูปสมุนไพร หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ โดยได้ให้ข้อเสนอแนะ และคำแนะนำในการดำเนินงานโครงการฯ ของสมาชิกกลุ่ม เพื่อให้กลุ่มฯ สามารถดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ โดยมีนางนงนุช ส่วนบุญ พัฒนาการอำเภอหนองม่วงไข่ และพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ให้การต้อนรับ

 

(Visited 1 times, 1 visits today)