แพร่ ประชุมผู้บริหาร และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ครั้งที่ 6/2563 

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 นางศลิษา ม่วงใหม่ พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมผู้บริหารและนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2563 ณ โฮงซึงหลวง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง  จังหวัดแพร่  เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงาน ติดตามและวางแผนการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญ  ในการนี้ ได้มอบรางวัลแก่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ที่มีผลการส่งรายงานดีเด่น The Best Report Award ประจำเดือนมิถุนายน 2563 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อำเภอหนองม่วงไข่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ได้แก่ อำเภอเมืองแพร่ อำเภอลอง และอำเภอสอง

ในภาคบ่าย ได้ศึกษาดูงานที่โฮงซึงหลวง แหล่งผลิตซึงคุณภาพดี , เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ และร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ณ วัดสะแล่ง ตำบลห้อยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 

 

(Visited 1 times, 1 visits today)