ผ้าคลุมเตียง: OTOP 4 ดาว ปี พ.ศ.2559

นางรัตน์มณี แก้วกุณฑล 1/2 ม.5 ซอย17 ถนนเทศบาล 4 ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่โทร. 093-3106006

(Visited 1 times, 1 visits today)