ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 21 กันยายน 2561  เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่  และข้อปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

21 กันยายน 2561 /

13:35 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่  ลงวันที่ 30 สิงหาคม  2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (กิจกรรมที่ 5.2.1) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดแพร่

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว (กิจกรรมที่ 5.2.1) โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดแพร่

30 สิงหาคม 2561 /

17:59 น. /

ดาวน์โหลด

หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร 0019.2/ว 3311 ลงวันที่ 27 สิงหาคม  2561  เรื่อง การรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

หนังสือจังหวัดแพร่ ด่วนที่สุด ที่ พร 0019.2/ว 3311 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 เรื่อง การรายงานผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

30 สิงหาคม 2561 /

11:06 น. /

ดาวน์โหลด