ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 21 กันยายน 2561  เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่  และข้อปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 21 กันยายน 2561 เรื่อง รายชื่อ เลขประจำตัวสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และข้อปฏิบัติในการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (กรณีทดแทน)

21 กันยายน 2561 /

13:35 น. /

ดาวน์โหลด