ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน  2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ปี 2561ค่าวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ(กิจกรรมที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ปี 2561ค่าวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ(กิจกรรมที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มิถุนายน 2561 /

12:37 น. /

ดาวน์โหลด

ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ ปี 2561 ค่าวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ (กิจกรรมที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

ประกวดราคาซื้อโครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดแพร่ ปี 2561 ค่าวัสดุสาธิตและฝึกปฏิบัติ (กิจกรรมที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding)

31 พฤษภาคม 2561 /

16:24 น. /

ดาวน์โหลด

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มีนาคม 2561 /

17:40 น. /

ดาวน์โหลด