ยินดีต้อนรับทุกท่าน และขอบคุณที่ใช้บริการ
OTOP
ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ปี 2556
ประจำปี 2555 :::กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
:::บัญชีลงทะเบียนotop(ทุกอำเภอ) :::โครงการ กข.คจ.
:::แยกประเภทผลิตภัณฑ์จ.แพร่ :::กองทุนหมู่บ้าน
:::แยกระดับกลุ่มพัฒนาจ.แพร่ :::ศูนย์เรียนรู้ชุมชน
:::การคัดสรรฯ ปี 2555 จ.แพร่ :::ผู้นำ อช.
:::การคัดสรรฯปี 2555 ระดับประเทศ :::แผนชุมชน
:::ยอดจำหน่าย OTOP CITY 2012 :::ผู้นำชุมชน(รง.01)
วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ จ.แพร่ :::องค์กรชุมชน(รง.02)
ประจำปี 2556 :::เครือข่ายองค์กรชุมชน(รง.03)
ตัวชี้วัดคำรับรองฯ :::มาตรฐานผู้นำชุมชน(รง.05)
ประจำปี 2556 :::สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน
:::คำสั่งจังหวัดแพร่ :::เครือข่ายกองทุนชุมชน
:::คำสั่งอำเภอ :::ยอดจำหน่ายOTOPประจำเดือน
:::แผนปฏฺบัติการ :::หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
:::ฐานข้อมูล/เป้าหมาย :::ไฟล์ข้อมูลสำหรับนำเข้าโปรแกรม
:::ถ่ายทอดค่าเป้าหมาย สตรี
:::ผลการดำเนินงาน :::รายชื่อคณะกรรมการกองทุนฯ
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ :::สมาชิกกองทุนฯ
:::งบประมาณของกรมฯ :::โครงการ/กิจกรรม
:::งบประมาณของจังหวัด จปฐ./กชช.2ค
:::เปรียบเทียบผลผลิต ประจำปี 2556
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์
จปฐ.
:::รายละเอียดโครงการ :::สถานะครัวเรือนยากจน ได้แก่
:::ผลการดำเนินงาน อ.เมืองแพร่
การพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร อ.ร้องกวาง  
:::สมรรถนะแต่ละระดับ อ.สอง  
:::แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ  
:::แผนปฏิบัติการ  
การเสริมสร้างความผาสุก อ.หนองม่วงไข่  
:::แผนเสริมสร้างความผาสุก :::สรุปข้อมูลระดับจังหวัด  
:::โครงการ/กิจกรรมตามแผน :::รายได้เฉลี่ยครัวเรือน  
:::ประเมินความพึงพอใจ :::จำนวนประชากร  
:::ประเมินความผาสุก :::จำนวนประชากรแยกตามอาชีพ  
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี่ :::ตัวชี้วัดตกเกณฑ์จากมาก-น้อย  
:::สมาชิกรวมทั้งจังหวัด(ณ 6 ม.ค.57) :::สรุปจำนวนครัวเรือนที่ได้จัดเก็บ  
:::อ.เมืองแพร่    
:::อ.สูงเม่น
กชช.2ค
 
:::อ.เด่นชัย :::สรุปข้อมูลพื้นฐานระดับจังหวัด  
:::อ.ลอง    
:::อ.สอง    
:::อ.ร้องกวาง    
:::อ.วังชิ้น    
:::อ.หนองม่วงไข่    
     
     
Free Web Site Counter จำนวนผู้เข้าใช้บริการ