โครงสร้าง/บุคลากร

ผู้บริหาร

พัฒนาการจังหวัดแพร่

นายชาตรี ธินนท์

พัฒนาการจังหวัดแพร่

*********************************************

นายไพโรจน์ ขาวล้วน
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางพูนศรี สวิง
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
นายวีรกานต์ บุญตัน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
นายกฤษฏากรณ์ กระเสาร์
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

--------------------------------------

บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

ฝ่ายอำนวยการ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

นางพรรณิภา มิ่งขวัญ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายวิรัตน์ สร้อยสุด
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางญาณิฐา ออธนศิริพงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางชนิตา สิงห์นิกร
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวนรินธร ท่าข้าม
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางเปรมฤทัย ไกรวิจิตร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวพัชรี ใจสบาย
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางณัฐพร อินต๊ะสุข
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวเปรมจันทร์ รัตนสุวรรณสิริ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายเสกสรรค์ กาศโอสถ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจีรนันท์ กำยาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
นางสาวสุรางคนา ภักดี
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวรสสุคนธ์ เพียรจริง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสุภาวดี วงค์ฮู้
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(Visited 1 times, 1 visits today)