ประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานมอบแนวทางการบริหารเชิงบูรณาการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนความสำเร็จของงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ครั้งที่ 1/2563 เขตตรวจราชการที่ 5,6,7,13,14,15,16 ผ่านระบบทางไกล (Video Conference) และ TV พช. โดยมีนายวีรกานต์ บุญตัน หัวหน้ากลุ่มงานกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนในสังกัด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งจังหวัดแพร่ เป็นจังหวัดผู้แทนจังหวัดในเขตตรวจราชการที่ 16 นำเสนอผลการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด ต่อที่ประชุมฯ

(Visited 1 times, 1 visits today)