ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด มอบหมายให้นางสุทธิณี สำราญจิตต์ คลังจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ครั้งที่ 4/2562 ประเภททุนหมุนเวียน และประเภททุนอุดหนุน รวม 27 โครงการ

(Visited 1 times, 1 visits today)