ประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายชาตรี ธินนท์ พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ เพื่อพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเพื่อพัฒนาต่อยอดการดำเนินกิจกรรมกลุ่มเป้าหมายในเชิงธุรกิจโดยร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายในการจัดเวทีเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ชุมชน ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ปี 2562 ให้ได้ชุมชนตัวอย่าง Best practice

(Visited 1 times, 1 visits today)