💥 วันที่ 14 มกราคม  2562 💥  นายชาตรี  ธินนท์  พัฒนาการจังหวัดแพร่  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนสู่ชุมชนพึ่งตนเองได้ หลักสูตรเสริมสมรรถนะพัฒนาการอำเภอ และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพหัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการบริหารการเงินการคลังระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ปี 2562 และความคาดหวังของผู้บริหารที่มีต่อการทำงานของพัฒนาการอำเภอ” รุ่นที่ 1 ณ หอประชุมทิพย์ช้าง ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

 

(Visited 1 times, 1 visits today)