ประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดประเภทกลุ่ม

วันที่ 25 ธันวาคม  2561  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ศักยภาพและจัดประเภทกลุ่ม  ดำเนินการระหว่างวันที่ 25-26 ธันวาคม  2561  ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านปงท่าข้าม หมู่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลุ่มอาชีพ/กลุ่มสัมมาชีพสำหรับการพัฒนาเชิงต่อยอด และเป็นต้นแบบในการเป็นผู้ประกอบการชุมชน และเพื่อสร้างกลุ่มอาชีพ/กลุ่มสัมมาชีพที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการประกอบธุรกิจโดยการพัฒนาตามโมเดลต้นแบบการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชน (Community Entrepreneur : CE)

(Visited 1 times, 1 visits today)