🎯แพร่👉 วันที่ 12 กันยายน  2561  นายชาตรี  ธินนท์  พัฒนาการจังหวัดแพร่  เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน ระดับจังหวัด ณ โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มอาชีพตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครางการไทยนิยม ยั่งยืน ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน  มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประกอบด้วยประธานกลุ่มอาชีพและคณะกรรมการกลุ่มสัมมาชีพชุมชน 12 กลุ่ม  จำนวน  36 คน

(Visited 1 times, 1 visits today)