ติดตามการประชุมชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ.ปี 2561 ผ่านระบบ Conference

13 กุมภาพันธ์  2561  นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย  พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายกฤษฎากรณ์  กระเสาร์  หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  และผู้เกี่ยวข้อง ติดตามการประชุมชี้แจงการอัปโหลดข้อมูล จปฐ.ปี 2561 ผ่านระบบ Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)