ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

13 กุมภาพันธ์ 2561  เวลา 17.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย พัฒนาการจังหวัดแพร่  ประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน / ฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการ  ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม  ยั่งยืน  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย และแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)