ร่วมประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผ่านระบบ Video Conference

7 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 13.30 น. นางสาวนิตยาวรรณ  เลื่อนลอย  พัฒนาการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายวีรกานต์  บุญตัน  หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน  นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และผู้เกี่ยวข้อง  ติดตามรับชมการประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่

(Visited 1 times, 1 visits today)