ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15,16 ติดตามงานตามนโยบายกรม

วันที่ 6  กุมภาพันธ์  2561เวลา 09.00 น. นายก่อพงษ์  โกมลรัตน์  ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 15,16  ติดตาม ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำในการดำเนินงานตามนโยบายและภารกิจกรมการพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่  มีหัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมประชุมรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานฯ โดยผู้ตรวจฯ ได้เน้นย้ำในประเด็น 1. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ให้เพิ่มจำนวนครัวเรือนให้อยู่ในระดับ 5 คะแนน  2. ให้ติดตามการดำเนินงานร้านค้าประชารัฐสุขใจช้อป ให้สามารถเพิ่มยอดขายและดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง 3.การท่องเที่ยวโดยชุมชน ให้นำแนวคิดในการพัฒนาหมู่บ้าน พัฒนาอาชีพ และผลิตภัณฑ์ของชุมชน เกิดการสร้างรายได้ที่ยั่งยืน

(Visited 1 times, 1 visits today)