เกี่ยวกับหน่วยงาน

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดแพร่

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

ประกาศ/หนังสือสั่งการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา(กลุ่มD) กิจกรรมที่ 2 การพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ด้วยวีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้สัก จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 กิจกรรม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สัก ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และเครื่องเรือน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้สัก จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 กิจกรรม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สัก ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และเครื่องเรือน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน