เกี่ยวกับหน่วยงาน

นางสาวนิตยาวรรณ เลื่อนลอย

ตำแหน่งพัฒนาการจังหวัดแพร่

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ

จัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้สัก จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 กิจกรรม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สัก ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และเครื่องเรือน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ไม้สัก จังหวัดแพร่ ประจำปี 2561 กิจกรรม การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไม้สัก ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และเครื่องเรือน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการ จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน